REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Pod koniec ubiegłego roku Rada Gminy Węgierska Górka  przyjęła budżet na 2018 rok.

Dochody budżetu Gminy zostały określone na poziomie 73 323 079,08 zł, a wydatki na 75 244 967,61 zł.

Co składa się na te kwoty? Otym innormuje Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik: 

   * na oświatę i wychowanie przeznaczymy kwotę w wysokości 21  745 529 zł (28,9%) – jest to największa pozycja budżetu, w  ramach której utrzymujemy szkoły i przedszkola. Wydatki w tym dziale obejmują: płace nauczycieli i pracowników obsługi, koszty remontów, modernizacji i inwestycji, dowóz uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz finansowanie programów unijnych dla szkół

   * na administrację publiczną planujemy wydać kwotę 5  674 298 zł (7,5%) – kwota ta przeznaczona będzie na bieżącą działalność Urzędu Gminy, Rady Gminy, w tym: wynagrodzenia, materiały biurowe, energię elektryczną, cieplną, remonty, przesyłki listowe, ubezpieczenia, utrzymanie sołtysówek i zakupy inwestycyjne.

   * na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczymy kwotę 549 000,00 zł (0,7%) – w ramach tego działu utrzymujemy gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych, wspieramy też policję, realizujemy zadania z zakresu obrony cywilnej. 

   * na różne rozliczenia i rezerwy zaplanowana została kwota 637 000 zł (0,8%) – rezerwa ta przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i wychowania, zarządzania kryzysowego i inwestycji. 

   * na pomoc społeczną, rodzinę i ochronę zdrowia zaplanowano kwotę 20 022 143 (26,6%) – znajdują się tutaj wydatki na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, program 500+, ubezpieczenie zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe i celowe, usługi opiekuńcze. W ramach tego działu utrzymujemy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, domy pomocy społecznej, w których przebywają nasi mieszkańcy, współfinansujemy programy unijne w zakresie aktywizacji zawodowej.

   * na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska została przeznaczona kwota w wysokości 10 686 293 zł (14,2%) – w ramach tej kwoty finansujemy oczyszczanie Gminy ze śmieci, utrzymujemy zieleń, oświetlenie ulic oraz schroniska dla zwierząt, uiszczamy wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii.

   * na rolnictwo i łowiectwo przeznaczymy kwotę 2 164 508 zł (2,9%) – w ramach tego działu będziemy finansować m.in. przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

   * na transport i łączność przewidujemy kwotę 6 959 310 zł (9,2%) – w ramach tej kwoty będziemy finansować modernizację i remonty dróg gminnych - w tym odśnieżanie, inwestycje drogowe w zakresie dróg gminnych, rolniczych, budowę nowych wiat przystankowych i budżety rad sołeckich.

   * na turystykę, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczymy kwotę w wysokości 5 964 436 zł (7,9%) – w ramach której planujemy rozbudowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej tj. ścieżki pieszo-rowerowe, trakty spacerowe, place zabaw, wsparcie dla obiektów zabytkowych, dotacje dla Ośrodka Promocji Gminy, bibliotek oraz klubów sportowych.

   * na gospodarkę mieszkaniową i działalność usługową przewidujemy kwotę 420 650 zł (0,6%) – ta kwota przeznaczona będzie na utrzymanie obiektów komunalnych, tj. ośrodka zdrowia, domu socjalnego, świetlic, opłaty notarialne, wykup gruntów.

Wszystkie
Beskid997
Gmina Milówka
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Sport
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE