REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Gmina Węgierska Górka - zimowe utrzymanie dróg 2021

Gmina Węgierska Górka - zimowe utrzymanie dróg 2021

Wykaz wykonawców i

osób odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg i chodników gminnych w sezonie 2021/2022

Sołectwo Cisiec,  Węgierska Górka i Żabnica

WGB Firma Usługowo-Handlowa Wojciech Gaweł, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 9, 34-350 Węgierska Górka

Cisiec – Pani Katarzyna Pawlus – 692 461 962, 33/ 864-22-22

Węgierska Górka – Pan Janusz Jurasz – 660 785 789, 33/ 864-22-22

Żabnica – Pan Wojciech Gaweł – 883 848 256, 33/ 864-22-22

Sołectwo Cięcina

Beskid Ekosystem Sp. z o.o., Cięcina,  ul. Graniczna 1, 34-350 Węgierska Górka

Pan Marek Maciejowski – 693 539 813/ 693 539 805/ 33 864 02 23

Wszelkie interwencje dotyczące odśnieżania dróg i chodników gminnych należy zgłaszać bezpośrednio wyżej wymienionym WYKONAWCOM, dzwoniąc pod wyżej wskazane numery. Uwagi odnośnie nierzetelnego, czy też nieterminowego wykonywania obowiązków przez Wykonawców należy zgłaszać, dzwoniąc w godz. 7.30-15.30 do Urzędu Gminy Węgierska Górka pod numer 33/860-97-42.

Organizacja akcji zimowej – najważniejsze informacje z systemu odśnieżania

Przez akcję zimową należy rozumieć zespół czynności, których wykonanie pozwala na utrzymanie przejezdności ulic, placów i dróg, a także umożliwi pieszym korzystanie  z chodników i ścieżek.

Do prowadzenia i kierowania akcją zimową powołuje się zespół złożony z:

 1. a) Zastępca Wójta Gminy Marian Kurowski (kierujący akcją) - 33/860-97-44, 602-752-921 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.  730 - 1530,
 2. b) Sołtys sołectwa Cięcina Barbara Słowik- 501 641 408
 3. c) Sołtys sołectwa Cisiec Stanisław Motyka - 33-864-02-10, 506-452-189,
 4. d) Sołtys sołectwa Żabnica Mirosława Biegun - 33-864-25-30, 33-864-15-07, 503-103-990,
 5. e) Sołtys sołectwa Węgierska Górka Maria Kocoń - 33-860-97-85, 509-311-242,
 6. f) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Węgierska Górka Marcin Ziętek – tel.504-624-769.

Rozpoczęcie akcji odśnieżania nastąpi niezwłocznie na polecenie Kierującego akcją zimową, natomiast zakończenie po podpisaniu raportu dziennego przez Sołtysa danego sołectwa.

Tak jak w roku ubiegłym, w sezonie 2021/2022 obowiązywać będzie system odśnieżania z poszczególnych punktów:

 1. a)Sołectwo Węgierska Górka- rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie z 3 punktów tj.: pkt.1. od ul. Zielona Górna (Bąki), pkt. 2. od Osiedla XX-lecia II RP, pkt. 3. ul. Graniczna - Fabryczna.
 2. b)Sołectwo Cięcina- rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie z 3 punktów tj.: pkt.1. od wiaduktu pod Juraszkami, pkt. 2. od ul. Turystycznej w kierunku Cięciny Górnej, 3 Maja, pkt. 3. od Biegunów.
 3. c)Sołectwo Cisiec- rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się  będzie jednocześnie z 3 punktów tj.: pkt. 1. od ul. Czarkowskiego - ul. Doliny, pkt. 2. od ul. Tynionka –   Cisowa., pkt. 3. ul. Szkolna
 4. d)Sołectwo Żabnica - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie z 3 punktów tj.: pkt. 1. Żabnica – Skałka, pkt. 2. od Szkoły Podstawowej, pkt. 3. ul. Bukowina.

STANDARD I TERMINY ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH

Opis utrzymania drogi – standard

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej długości.

Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godz. od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

Po ustaniu opadów śniegu:

- śnieg luźny może zalegać do 8 godz.,

- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych

- zaspy mogą występować do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez koordynatora kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego:

- gołoledź: do 8 godz.,

- śliskość pośniegowa: do 10 godz.,

- lodowica: do 8 godz.

Materiał do likwidacji śliskości dróg zapewni Wykonawca. Materiał winien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 Nr 230 poz.1960.).

Zabrania się stosowania żużlu (szlaki) do likwidacji śliskości dróg i chodników.

Zgodnie z art.5.1 pkt.4 Ustawy z dn.13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.888 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozdziałem II § 4 pkt.1 Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Węgierska Górka z dnia 04 maja 2020 r. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, tj. w dniu wystąpienia zanieczyszczeń, w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Informacje dodatkowe:

 1. Za łagodzenie skutków zimy na drogach krajowych odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Na terenie gminy Węgierska Górka droga krajowa nr 1 oraz (na podstawie podpisanego porozumienia na wzajemne powierzenie zimowego utrzymania odcinków dróg pomiędzy GDDKiA a Powiatem Żywieckim) odcinek drogi powiatowej nr 1435S utrzymywany będzie w drugim standardzie ZUD.

Zimowe utrzymanie drogi prowadzone będzie przez firmę AVR S.A. z Obwodu Utrzymania Drogi w Żywcu- tel. 885 665 180; 32 432 29 77. Zgodnie z ww. porozumieniem odcinek drogi krajowej nr 1 „Trakt Cesarski” utrzymywany będzie przez PZD w Żywcu w trzecim standardzie zimowego utrzymania dróg krajowych.

 GDDKiA Oddział w Katowicach prowadzi również całodobowy Punkt Informacji Drogowej - tel.32 259 67 06.

 1. Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że w sezonie zimowym 2020-2023 akcja zimowego utrzymania dróg będzie prowadzona od dnia 1 listopada br. do 15 kwietnia w poszczególnych latach.

Telefony kontaktowe w sprawie odśnieżania dróg będą czynne całodobowo:

2a. tel. 33 862-05-72 -  od 645 do 1445

2b. tel./fax 33 862-05-73 -  od 645 do 1445

2c. telefon kontaktowy  do dyżurnego PZD tel.664 433 352 od 1445 - 645

Dyżury w Powiatowym Zarządzie Dróg pełnione będą w godzinach : 1445 - 645

z ramienia Powiatowego Zarządu Dróg koordynatorem ZUD jest Pan Jerzy Jastrzębski .

Przeczytaj także

 REKLAMA