REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Węgierska Górka - zwiększenie stawki za odpady komunalne

Węgierska Górka - zwiększenie stawki za odpady komunalne

Rada Gminy Węgierska Górka

w dniu 3 grudnia 2021 roku podjęła Uchwałę, w której ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 30 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wzrost stawki spowodowany jest czynnikami niezależnymi od gminy, tj. głównie wzrostem opłaty środowiskowej, wyższymi stawkami za przetwarzanie odpadów komunalnych, podwyższeniem płacy minimalnej, znaczącym wzrostem cen paliw, energii czy koniecznością spełnienia wymogów recyklingowych. Warto również wspomnieć, że Rada Gminy Węgierska Górka przyjęła Uchwałę dotyczącą ulg na kompostowniki w wysokości 5 zł na osobę. Spośród 12 955 objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, aż ok. 6 219 osób to osoby korzystające z ulgi na kompostownik.

Na podwyżki cen odbioru odpadów również duży wpływ ma nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie ustawodawca narzuca gminom maksymalne stawki opłaty dotyczące nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Gmina jest zobowiązana, aby niedobór jaki powstaje w systemie, pokryć z wpłat właścicieli posesji zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz ze środków własnych gminy. W związku z tym Gmina Węgierska Górka, podjęła Uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla zobrazowania sytuacji finansowej gospodarki, przedstawiamy planowane dochody i wydatki w 2022 roku.

 

Nieruchomości zamieszkałe

Domki letniskowe

Kosze publiczne

Dochody

4 290 660 zł

47 752 zł

-

Wydatki

4 668 001,19 zł

73 657,50 zł

155 479,14 zł

Suma

- 377 341 ,19

- 25 905,50

-

 ~wykresy w załączniku 

Zgodnie z zaprezentowaną prognozą dochodów i wydatków powyżej Gmina Węgierska Górka w roku 2022, będzie musiała dopłacić do systemu gospodarowania odpadami ok. 558 725,83 zł w przypadku nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz koszy ulicznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017, poz. 2490) znaczący wpływ na koszty zagospodarowania odpadów komunalnych mają:

- ilość odebranych odpadów,

- opłaty środowiskowe,

- koszty składowania odpadów,

- koszty wywozu.

Przykładowo na rok 2021 opłaty środowiskowe w przypadku popiołu wynosiła 276,21 zł, a w roku 2022 będzie wynosić już 313,62 zł, w przypadku zmieszanych odpadów wynosiła 276,21 zł, a w roku 2022 będzie wynosić już 285,60 zł, natomiast zmieszane odpady opakowaniowe w roku 2021 wynosiły 276,21, a w roku 2022 kosztować będą już 285,60 zł.

Nazwa odpadu

Jednostkowa stawka za tonę składowanego odpadu w poszczególnych latach

po opłacie środowiskowej

Lata

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Popiół

20 zł

170 zł

220 zł

270 zł

276,21 zł

313,62 zł

Zmieszane odpady

120 zł

140 zł

170 zł

270 zł

276,21 zł

285,60 zł

Zmieszane odpady opakowaniowe

120 zł

170 zł

220 zł

270 zł

276,21 zł

285,60 zł

Koszty składowania odpadów stałych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) od 2017 do 2021 roku, zostały przedstawione w tabelce poniżej:

Rodzaje odpadów

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Żużel, popioły

5 zł

40 zł

55 zł

378 zł

550 zł

Opakowania z tworzyw sztucznych

160 zł

170 zł

240 zł

302,40 zł

450 zł

Opakowania zawierające substancje niebezpieczne

990 zł

2 000 zł

2 000 zł

5 400 zł

5 400 zł

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

-

-

-

-

-

- drobny

80 zł

80 zł

80 zł

86,40 zł

108 zł

- gruby

400 zł

400 zł

450 zł

594,00 zł

1 080 zł

- lekki

400 zł

600 zł

1 000 zł

1 080 zł

1 296 zł

Odpady ulegające biodegradacji

250 zł

250 zł

300 zł

432 zł

550 zł

Zużyte urządzenia

elektryczne i elektroniczne

800 zł

800 zł

800 zł

1 620 zł

540 zł

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

337 zł

346 zł

370 zł

604,80 zł

650 zł

Odpady wielkogabarytowe

455 zł

600 zł

800 zł

1 620 zł

1 620 zł

W nadchodzącym roku 2022 koszty odbioru i składowania odpadów przez składowiska wzrosną o około 15 %.

Narzucenie tak wysokich cen jest spowodowane zmieniającym się ustawodawstwem, które powoduje wzrost cen opłaty środowiskowej, wzrost cen na składowisku jak również firm odbierających odpady. Czynniki te wpływają na wzrost opłaty funkcjonowania systemu, które muszą pokryć mieszkańcy.

Przeczytaj także

 REKLAMA