REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Wykaz wykonawców i

osób odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg i chodników gminnych w sezonie 2020/2021

Sołectwo Cięcina, Cisiec,  Węgierska Górka i Żabnica

WGB Firma Usługowo-Handlowa Wojciech Gaweł, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 9, 34-350 Węgierska Górka

Pan Konrad Ciemała - tel.608-049-234, 33/ 864-22-22

Wszelkie interwencje dotyczące odśnieżania dróg i chodników gminnych należy zgłaszać bezpośrednio wyżej wymienionemu WYKONAWCY, dzwoniąc pod wyżej wskazane numery. Uwagi odnośnie nierzetelnego, czy też nieterminowego wykonywania obowiązków przez Wykonawców należy zgłaszać, dzwoniąc w godz. 7.30-15.30 do Urzędu Gminy Węgierska Górka pod numer 33/860-97-42.

Organizacja akcji zimowej – najważniejsze informacje z systemu odśnieżania

Przez akcję zimową należy rozumieć zespół czynności, których wykonanie pozwala na utrzymanie przejezdności ulic, placów i dróg, a także umożliwi pieszym korzystanie z chodników i ścieżek.

Do prowadzenia i kierowania akcją zimową powołuje się zespół złożony z:

 1. a) Zastępca Wójta Gminy Marian Kurowski (kierujący akcją) - 33/860-97-44, 602-752-921 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.  730 - 1530,
 2. b) Przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Cięcina Stefan Piela - 666 911 234, 33- 864-11-31
 3. c) Sołtys sołectwa Cisiec Stanisław Motyka - 33-864-02-10, 506-452-189,
 4. d) Sołtys sołectwa Żabnica Mirosława Biegun - 33-864-25-30, 33-864-15-07, 503-103-990,
 5. e) Sołtys sołectwa Węgierska Górka Maria Kocoń - 33-860-97-85, 509-311-242,
 6. f) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Węgierska Górka Marcin Ziętek – tel.504-624-769.

Rozpoczęcie akcji odśnieżania nastąpi niezwłocznie na polecenie Kierującego akcją zimową, natomiast zakończenie po podpisaniu raportu dziennego przez Sołtysa lub Przewodniczącego Rady Sołeckiej danego sołectwa.

Tak jak w roku ubiegłym, w sezonie 2020/2021obowiązywać będzie system odśnieżania z poszczególnych punktów:

 1. a) Sołectwo Węgierska Górka - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie z 3 punktów tj.: pkt.1. od ul. Zielona Górna (Bąki),

pkt. 2. od Osiedla XX-lecia II RP, pkt. 3. ul. Graniczna - Fabryczna.

 1. b) Sołectwo Cięcina - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie z 3 punktów tj.: pkt.1. ul. Juraszki, (boczna od JP.II. – spod S-1), pkt. 2. od ul. Bystry Potok, 3 Maja, pkt. 3. od Biegunów.
 2. c) Sołectwo Cisiec - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się  będzie jednocześnie z 3 punktów tj.: pkt. 1. od ul. Czarkowskiego - ul. Doliny, pkt. 2. od ul. Tynionka - ul Cisowa., pkt. 3. ul. Szkolna
 3. d) Sołectwo Żabnica - rozpoczęcie akcji odśnieżania odbywać się będzie jednocześnie z 3 punktów tj.: pkt. 1. ul. Boracza/Płone, pkt. 2. ul. Szkolna, pkt. 3. ul. Bukowina.

Akcja może rozpocząć się dla części danego sołectwa, w której warunki atmosferyczne uzasadniają konieczność uruchomienia akcji.

Odśnieżanie dróg prowadzone będzie w IV standardzie: droga odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dopuszcza sie odstępstwa od standardu:

- po ustaniu opadów zaleganie luźnego śniegu oraz występowanie zasp - do 8 godzin,

- występowanie zajeżdżonego śniegu i języków śnieżnych.

W miejscach przeznaczonych do posypywania, od stwierdzenia występowania zjawiska, gołoledź i lodowica może wystąpić do 8 godzin, natomiast śliskość pośniegowa do 10 godzin.

Materiał do likwidacji śliskości dróg zapewni Wykonawca. Materiał winien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 Nr 230 poz.1960.).

Zabrania się stosowania żużlu (szlaki) do likwidacji śliskości dróg i chodników.

Zgodnie z art.5.1 pkt.4 Ustawy z dn.13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1289 z późn. zm.) oraz zgodnie               z Rozdziałem II § 4 pkt.1 Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Węgierska Górka z dnia 28 września 2017 r. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, niezwłocznie, tj. w dniu wystąpienia zanieczyszczeń, w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Informacje dodatkowe:

 1. Za łagodzenie skutków zimy na drogach krajowych odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Na terenie gminy Węgierska Górka droga krajowa nr 1 oraz (na podstawie podpisanego porozumienia na wzajemne powierzenie zimowego utrzymania odcinków dróg pomiędzy GDDKiA a Powiatem Żywieckim) odcinek drogi powiatowej nr 1435S utrzymywany będzie w drugim standardzie ZUD.

Zimowe utrzymanie drogi prowadzone będzie przez firmę AVR S.A. z Obwodu Utrzymania Drogi w Żywcu- tel. 885 665 180; 32 432 29 77. Zgodnie z ww. porozumieniem odcinek drogi krajowej nr 1 „Trakt Cesarski” utrzymywany będzie przez PZD w Żywcu w trzecim standardzie zimowego utrzymania dróg krajowych.

 GDDKiA Oddział w Katowicach prowadzi również całodobowy Punkt Informacji Drogowej - tel.32 259 67 06.

 1. Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że w sezonie zimowym 2020-2023 akcja zimowego utrzymania dróg będzie prowadzona od dnia 1 listopada br. do 15 kwietnia w poszczególnych latach.

Telefony kontaktowe w sprawie odśnieżania dróg będą czynne całodobowo:

2a. tel. 33 862-05-72 -  od 645 do 1445

2b. tel./fax 33 862-05-73 -  od 645 do 1445

2c. telefon kontaktowy  do dyżurnego PZD tel.664 433 352 od 1445 - 645

Dyżury w Powiatowym Zarządzie Dróg pełnione będą w godzinach : 1445 - 645

z ramienia Powiatowego Zarządu Dróg koordynatorem ZUD jest Pan Jerzy Jastrzębski .    

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE