REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Wnioski o stypendium szkolne 2018/2019

Wnioski o stypendium szkolne 2018/2019

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 

można składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół  w Węgierskiej Górce w terminie od 1 września do 15 września 2018 roku.

 

Pomoc materialna / stypendium szkolne/ przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach  szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych  oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży  upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi  niepełno sprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół publicznych nieposiadających uprawnień szkól publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

Socjalny ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać  uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje; bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514, 00 zł/os. w rodzinie ( art.9 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.Dz.U. z 2013 r.poz.182 ze zm).

Rodziną w rozumieniu art.6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( tekst jedn.Dz.U. z 2013 roku.poz.182 ze zm.)są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Węgierska Górka.

Stypendium nie przysługuje:

uczniom klas zerowych,

uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Węgierska Górka.

  

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

  1. Który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360,00 zł (rocznie).
  2. Który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej ( art.7 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: tel.33 8609 775 w godz.8.00 do 15.00.

Wzór wniosku do pobrania w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Węgierskiej Górce.

UWAGI:

 

  1. Złożone przez wnioskodawców wnioski muszą być kompletne, tj. udokumentowane dochody wszystkich pełnoletnich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z GOPS-u ( zasiłki rodzinne, itd.) z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku ( sierpień – dochody netto).
  2. W przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze świadczeń GOPS – należy wówczas przedstawić stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach.
  3. Kryterium dochodowe obecnie obowiązujące to kwota 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (gospodarstwie domowym). Kwota ta jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium.
  4. Termin składania wniosków w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Węgierskiej Górce ; od 1 września 2018 do 15 września 2018r.

 REKLAMA

Przeczytaj także