REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Rajcza - praca w żłobku!

Rajcza - praca w żłobku!

W związku z realizacją

projektu pn. „Żłobek w Rajczy”, Gmina Rajcza ogłasza nabór na stanowisko Opiekunki/opiekuna w żłobku.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu (planowany okres zatrudnienia czerwiec 2021 do maj 2022r.). Łącznie Gmina posiada 5 wolnych wakatów na stanowisko Opiekunki/opiekuna w żłobku.

Miejsce pracy: Żłobek w Rajczy

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

Opiekunem/ką w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:

 1. posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

 2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

 3. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 1. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

 2. średnie lub średnie branżowe oraz:

- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Jeżeli osoba, o której mowa w pkt 3 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

OCZEKIWANIA:

 1. bardzo dobry kontakt z dziećmi,

 2. motywacja do pracy,

 3. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, umiejętność pracy w grupie,

 4. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

 5. zdolności organizacyjne,

 6. mile widziane - podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. opieka nad dziećmi w żłobku,

 2. opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego,

 3. przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci, wszechstronny rozwój dzieci, pobudzanie dzieci do aktywności,

 4. współpraca ze specjalistami żłobka mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dzieci, wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.

 5. wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności,

 6. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności, współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi na temat rozwoju, sprawowania opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci,

 7. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny wraz z uzasadnieniem złożenia oferty,

 2. aktualne CV opatrzone podpisaną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 2 czerwca 2021r. do godz. 12.00 na adres:

Urząd Gminy Rajcza, ul. Górska 1 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie podpisania umowy o pracę. W momencie przyjęcia do pracy należy przedstawić:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach),

 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 4. oświadczenie, że kandydat/ka nie jest i nie był/a skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

 5. oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a i nie jest pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu/jej zawieszona ani ograniczona,

 6. poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.1.3 Regionalny Program Operacyjny WSL.

Osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).

Przeczytaj także

 REKLAMA