REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

 

Regulamin

realizacji zadań z zakresu usuwania odpadów

zawierających azbest z budynków na terenie gminy Milówka

§1

            Regulamin określa zasady udzielania osobom fizycznym dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Milówka.

§2

            Dofinansowanie obejmuje likwidację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, które są ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Milówka” przyjętym Uchwałą Nr XVIII/104/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 30 listopada 2011 r. lub w Bazie Azbestowej.

  §3

            Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Milówka w następujących opcjach:

 1. a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;
 2. b) transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

§4

 1. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne będące posiadaczami nieruchomości położonej na terenie gminy Milówka, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
 2. Środki na dofinansowanie nie będą przyznawane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa.
 3. Dotacja nie obejmuje podmiotów, które we własnym zakresie dokonały czynności przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

§5

 1. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych czy elewacyjnych.
 2. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dofinansowania muszą złożyć kompletny wniosek o usuniecie wyrobów zawierających azbest w terminie do 07.05.2021 r., a także zawrzeć stosowną umowę na udzielenie dofinansowania na realizację zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Milówka.
 3. Gmina Milówka występuje o udzielenie dofinansowania do usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW w Warszawie. W związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.
 4. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od warunków określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
 5. Informację o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych Gmina Milówka przekaże zainteresowanym stronom.
 6. Wykonawcą zadań obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Milówka będzie podmiot wyłoniony z zastosowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 7. Informuje się, że właściciel zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych prac, zgłosić lub uzyskać na nie stosowne pozwolenie Starosty Żywieckiego.

§6

 1. Podstawą do dofinansowania przedsięwzięcia jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Milówce w terminie do 07.05.2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu, nie później niż do dnia zakończenia naboru), na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik Nr 2.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 3. oświadczenie o niewykorzystywaniu nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i działalnością w zakresie rolnictwa i rybołówstwa - załącznik nr 3;
 4. informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (druk Zał. Nr 4) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 Nr 8, poz. 31)
 5. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu;
 6. kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc składowania azbestu, umożliwiające identyfikację ich położenia (wersja elektroniczna).
 7. Wnioski złożone po terminie i wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 8. Nieruchomości, na które zgłoszono wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest muszą być ujęte w inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Milówka sporządzonej na potrzeby związane z przygotowaniem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Milówka” lub bazie Azbestowej.
 9. O sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 oraz terminie podpisania umowy Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

§7

 1. Zastrzega się prawo kontroli przez osoby upoważnione, realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym jego etapie.
 2. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu Gminy lub WFOŚiGW w Katowicach celem przeprowadzenia kontroli.

 

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Beskid997
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE