REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Jeleśnia pod kreską!

Jeleśnia pod kreską!

Pragnę poinformować wszystkich

mieszkańców o stanie finansowym naszej Gminy Jeleśnia. Analizuję wszystkie wydatki bardzo szczegółowo, ponieważ mamy bardzo ogromne zobowiązania finansowe z pozostałych lat, a spłata tego zadłużenia przypadła w dużej mierze na okres, w którym jestem wójtem. Z danych wynika, że na dzień objęcia przeze mnie funkcji wójta gmina miała zobowiązania z tytułu: - zaciągniętych pożyczek na kwotę 334 332 zł. - zaciągniętych kredytów na kwotę 19 115 752 zł - zawartych wieloletnich porozumień ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu na budowę sieci kanalizacyjnej (z roku 2006 i 2011), których termin płatności przypada na lata 2018 – 2029 na kwotę 37 689 799 zł, co daje łączną kwotę 57.139.883 zł Dochody własne gminy wyniosły 20 328 273 zł ( z udziałami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) z których są pokrywane: - 7.760.000zł do szkół, - 1.780.000zł spłata kredytów, pożyczek, - 835.000 zł GOK oraz Biblioteka, - 960.000zł dopłata do GOPS, - 1.650.000 zł dopłata do ścieków, - 1.716.000 zł składka inwestycyjna na budowę kanalizacji do Związku Międzygminnego, - 604.000 zł do OSP, - 2.140.000 zł budowa dróg, - 798.000 zł oświetlenie ulic, - 2.085.000 zł pozostaje na inne zadania własne w gminie. Największym obciążeniem jak widać z przedstawionych danych jest Oświata i Wychowanie. Od 2008 r. zmniejszyła się ilość dzieci o 617, w Gminie wybudowano w tym czasie 4 hale sportowe i szkołę w Krzyżowej zaciągając kredyt. Obecnie mamy 948 uczniów i 347 przedszkolaków. Pod koniec pierwszego roku działalności tj. na 31.10.2019r. gmina miała: - zaciągniętych pożyczek na kwotę 167 610 zł - zaciągniętych kredytów na kwotę 16 958 370 zł - zawartych wieloletnich porozumień ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu na budowę sieci kanalizacyjnej (z roku 2006 i 2011), których termin płatności przypada na lata 2019 – 2029 na kwotę 35 324 420 zł. Staram się robić wszystko aby zmniejszyć zadłużenie Gminy, na dzień dzisiejszy zadłużenie zostało zmniejszone o 4.689.483zł W minionym roku wdrożyłam kilka rozwiązań, które pomogą zaoszczędzić pieniądze, przyczyniając się do szybszej spłaty zobowiązań: - 170.000zł zmniejszone zostały koszty pracowników, - 70.000 zł zmniejszone wydatki GOK, Biblioteka - W Urzędzie gminy zredukowane zostały niektóre etaty. Zmieniony został zarząd w Spółce komunalnej Sp. z o.o.. Pan prezes Darek Sapeta został odwołany z dniem 22 października 2019 roku. Nowym Prezesem został Mariusz Broda na umowę o pracę na okres jednego roku. Jego zastępcą został Bartosz Śmigielski. Wynagrodzenie obu panów jest równe wynagrodzeniu poprzedniego prezesa.

W ramach oszczędności, ale także jako rozwiązanie proekologiczne, wprowadzona została przerwa w transmisji energii elektrycznej w godzinach nocnych pomiędzy 12:00 a 3.00. Jest to wyzwanie o charakterze globalnym, którego skutki odczuwamy pośrednio w naszym życiu  i często nie zauważamy jego znaczenia z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania gminy. Cieszę się bardzo, że Rada Gminy wyszła z taka propozycja i jednogłośnie ją przegłosowała. Jednocześnie dbając o środowisko i oszczędzając energię, w tym roku zaoszczędziliśmy 80tys. złotych. Tego typu rozwiązanie wprowadziły również inne gminy, gdzie od lat w taki sposób oszczędza się pieniądze oraz energię elektryczną.

Szukam wszędzie oszczędności nie tylko ze względu na ogromne zadłużenie, ale także ze względu na ogromne koszty oświaty w naszej gminie. Z całych sił staram się uświadomić nauczycielom oraz rodzicom, że reorganizacja obecnej struktury jest niezbędna. Nieuzasadnione realnymi potrzebami rozdrobnienie infrastruktury szkolnej powoduje, że w naszej gminie ok. 900 uczniów zatrudniona jest łącznie ok. 300 osobowa kadra (tj. nauczycieli i pracowników pomocniczych - palacze, sprzątaczki, kucharki). Jest to bardzo wysoki wskaźnik. Subwencja oświatowa w roku 2018 wynosiła 11 937 514 zł, natomiast wydatki na oświatę 21 401 915 zł. W przypadku szkolnictwa gmina dopłacała do przekazywanej subwencji, która stanowiła wyliczony centralnie średni, krajowy koszt kształcenia ucznia 9 464 401 zł. Dla lepszego zobrazowania faktów w roku 2018 koszty oświaty w naszej gminie to 37,05% całego budżetu. W otaczających nas miejscowościach łączone są szkoły liczące po 130-150 uczniów, a w naszej gminie nie ma zgody społecznej na połączenie szkół gdzie jest 50-90 uczniów. Na przestrzeli lat liczba uczniów zmalała o ponad 600 dzieci, a koszty oświaty wciąż rosną. Proste symulacje finansowe pokazują, że łącząc kilka szkół można w pierwszym roku zaoszczędzić w budżecie ok. 6 mln. zł. Mylnym jest stanowisko, w którym kierując się dobrem dzieci, nie ma zgody na kontynuację ich edukacji w innej placówce. Połączenie klas będzie skutkowało wyższym poziomem nauczania, a większa ilość dzieci w klasie sprzyja łatwiejszej asymilacji w grupie w przyszłości. Dzieci do placówek oddalonych od miejsca zamieszkania dowozić będą szkolne autobusy. W ostatnich miesiącach obyło się sporo spotkań z gronem nauczycielskim i po analizach sytuacji z dyrektorami szkół, którzy rozumiejąc sytuację finansową w gminie, podjęli się rozwiązania problemów oświatowych za co jestem im bardzo wdzięczna. Wierzę, że znajdziemy rozwiązanie.

Tematy związane z zadłużeniem oraz z rozwiązaniami sprzyjającymi oszczędnościom nigdy nie są łatwe ani przyjemne. Są jednak niezbędne, aby wyprowadzić Gminę z ogromnego zadłużenia, które zostało zaciągnięte na przestrzeni poprzednich lat.

Z poważaniem,

Anna Wasilewska 

Wójt Gminy Jeleśnia

Przeczytaj także

 REKLAMA